Regulamin sklepu

obowiązujący od dnia 26.10.2022r

 & 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.cortifirany.pl jest prowadzony przez Cortina Atelier Irena Worwa
 2. Dane kontaktowe:

         1). adres pocztowy: ul. Ścinawska 7, 59-300 Lubin

         2). adres poczty elektronicznej: sklep@cortifirany.pl, info@cortina-atelier.eu

         3). biuro obsługi klienta (dalej jako: BOK): +48 601 800 127

BOK jest czynne w godzinach: 8:00-16:00 od 8:00 do 16:00

Opłata za połączenie z BOK jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym operatora.

 1. Podstawowe definicje:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

         1). Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.cortifirany.pl ;

         2). Sprzedawca – właściciel Sklepu;

         3). Regulamin – regulamin niniejszego sklepu internetowego;

         4). Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez Klienta 18 roku życia do zawarcia transakcji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych), a także: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienie w ramach Sklepu internetowego;

         5). Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednią z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje zakupu w Sklepie); za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (dokonania zakupu w Sklepie), gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarcze, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

         6). Indywidualne konto Klienta – zbiór informacji na temat Klienta oraz historii jego zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę;

         7). Towar – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie do sprzedaży, wszystkie towary są fabrycznie nowe;

         8). Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, przekaże je Dostawcy, który dostarczy zamówienie pod wskazany przez Klienta adres;

         9). Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności: dane Klienta, rodzaj i ilość zamówionych towarów, sposób zapłaty oraz dostawy za towary nabywane w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

       10). Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:

         1). posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

         2). korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m.in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;

         3). posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (konto e-mail).

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

& 2

Składanie zamówień

 1. Klient dokonuje zakupu towaru w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.
 2. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 3. Oferta dostępna w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.
 5. Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest również do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – dane obligatoryjne – a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sklep. Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych obligatoryjnych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.

Klient może podać również inne dane – dane fakultatywne – w odpowiednim miejscu w formularzu zamówień. Podanie danych fakultatywnych nie jest konieczne do złożenia oraz realizacji zamówienia.

 1. Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do „Koszyka” wybranych przez siebie towarów.
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do zalogowania się na swoje Indywidualne konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia. Założenie Indywidualnego konta Klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Indywidualnego konta Klienta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na podany adres e-mail.
 3. Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 4. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez Klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Zamówienie złożone w powyższy sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta.

& 3

Ceny towarów

 1. Ceny prezentowanych towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (euro, dolarach amerykańskich) i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny podane w Sklepie dotyczą jednej sztuki towaru, jednego metra bieżącego.
 3. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane podczas składania zamówienia, w formularzu zamówienia, po wybraniu preferowanej przez Klienta opcji dostawy.
 4. Całkowita wartość zamówienia, widoczna na etapie potwierdzania zamówienia, zawiera łącznie cenę za zamówione towary wraz z kosztami dostawy.
 5. Ceny towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

& 4

Akcje promocyjne

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.
 2. Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub grupę towarów.
 3. Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniany każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.
 4. Rabat liczony jest od wartości brutto towarów, bez kosztów dostawy.
 5. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną.

& 5

Sposób płatności

 1. Klient może dokonać płatności w następującej formie:

         1). przedpłata (w pełnej wysokości): przelew tradycyjny, przelew internetowy, karta płatnicza;

         2). za pobraniem: płatne przy odbiorze listonoszowi, kurierowi bądź w paczkomacie.

 1. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane (z wyjątkiem zamówień opłacanych „za pobraniem”).
 2. Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku zapłaty przez Klienta tylko części wartości zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do dokonania płatności uzupełniającej. W przypadku braku dokonania płatności uzupełniającej przez Klienta w ciągu 7 dni od wezwania Sprzedawcy zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 4. Klient dokonujący płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego w tytule powinien podać numer zamówienia. W przypadku braku wskazania numeru zamówienia w tytule przelewu Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków mających na celu ustalenie nadawcy przelewu i ustalenie danych Klienta. W razie nieskuteczności podjętych przez sprzedawcę działań środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, bądź przekazem pocztowym na adres osoby wykonującej przelew.

& 6

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze – od poniedziałku do piątku do godz. 12:00.
 2. Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 12:00 uznaje się za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 3. Proces realizacji zamówień złożonych w piątek po godz. 12:00, sobotę, niedzielę oraz święta rozpoczyna się w poniedziałek lub najbliższy dzień roboczy po danym dniu świątecznym.
 4. W przypadku wyboru opcji przedpłaty termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Zamówiony towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
 6. W przypadku gdy Sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach lub też ma prawo całkowitej anulacji złożonego zamówienia.
 7. Wraz z zamawianym towarem Klient otrzymuje fakturę VAT. Elektroniczna wersja faktury VAT jest dostępna na Indywidualnym koncie Klienta, a także wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. Zamówienia są realizowane w dni robocze, czas uszycia trwa od 1 do 10 dni roboczych.

& 7

Sposób i koszty dostawy

 1. Towary zamówione w sklepie wysyłane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Towary zamówione przez Sklep wysyłane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, terenie krajów Unii Europejskiej.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
Forma dostawyKoszt dostawyCzas dostawy
Przesyłka kurierska… zł; darmowa dostawa dla zamówień powyżej … zł1 dzień roboczy
Przesyłka pocztowa… zł; darmowa dostawa dla zamówień powyżej … zł2–3 dni robocze
Paczkomat… zł; darmowa dostawa dla zamówień powyżej … zł2 dni robocze
Odbiór osobistyDarmowy
 1. W każdym przypadku Klient jest zobowiązany do sprawdzenia odebranej przesyłki, tj. powinien zwrócić uwagę, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w opakowaniu, przy dostawie pocztą lub kurierem, Klient nie powinien przyjąć przesyłki. Należy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.
 2. Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki odebranej w paczkomacie. Jeżeli doszło do uszkodzenia zawartości przesyłki, Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z instrukcją wyświetlaną na urządzeniu, a następnie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

& 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.
 2. Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je:

         1). e-mailem na adres: sklep@cortifirany.pl, info@cortina-atelier.eu

         2). faksem: + 48 …………………………………………………………………………………………….

         3). pocztą na adres: ul.Ścinawska 7, 59-300 Lubin

 1. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to warunkiem obligatoryjnym zachowania ważności złożonego oświadczenia.
 2. Do zachowania terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 3. Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu rozpoczyna się:

         1). od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w której sprzedawca zobowiązał się do wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności tej rzeczy;

         2). od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

         3). od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;

         4). od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

 1. Klientowi, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, złożył w sposób prawidłowy i terminowy oświadczenie o chęci skorzystania z tego prawa, wszelkie dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż …… dni, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta.
 2. Środki zostaną zwrócone w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie wskaże inną, preferowaną przez siebie formę zwrotu środków.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość uzależnienia zwrotu środków Klientowi do czasu otrzymania przesyłki zwrotnej z towarem. Sprzedawca zwraca się z prośbą o niezwłoczne odesłanie towaru przez Klienta, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania przez Klienta oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 4. Przesyłki zwrotne należy kierować na adres:

Firma Cortina-Atelier Irena Worwa – sklep inernetowy

 1. Ścinawska 7

59-300 Lubin

z dopiskiem „ZWROT”.

 1. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
 2. Przesyłany towar nie może nosić śladów użytkowania.

& 9

Składanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Sprzedawca na towary oferowane w Sklepie udziela gwarancji (nie udziela gwarancji). W przypadku chęci skorzystania z procedury gwarancyjnej Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z załączoną kartą gwarancyjną.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar pozbawiony wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 556–582 Kodeksu cywilnego.
 4. Jeśli zdaniem Klienta zakupiony przez niego towar nie jest zgodny z umową, Klient jest zobowiązany:

         1). odesłać towar lub zwrócić go osobiście na adres Sprzedawcy, w terminie nie dłuższym niż rok od stwierdzenia niezgodności oraz nie później nie dwa lata od dostarczenia mu towaru;

         2). wskazać preferowaną przez siebie formę rozstrzygnięcia reklamacji;

         3). wskazać, na czym polega niezgodność towaru z umową;

         4). podać swoje dane kontaktowe.

 1. Podczas składania reklamacji zachęcamy do skorzystania z przygotowanego formularza: .
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 14 dni. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia dalszych szczegółów postępowania, zgodnie z podanymi przez Klienta danymi teleadresowymi.
 3. Przesyłki z towarem reklamowanym należy kierować na adres:

Firma Cortina Atelier Irena Worwa – sklep internetowy Cortifirany.pl

 1. Ścinawska 7

59-300 Lubin

z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 1. W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

& 10

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę (nie wyraża zgody) na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na drodze polubownej, w szczególności w drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz sporów dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Najważniejsze informacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

& 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Cortina Atelier Irena Worwa ul. Ścinawska 7, 59-300
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient ma prawo kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych: ………………………………………………………
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niektóre dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do:

         1). zarejestrowania Klienta i utworzenia jego Indywidualnego konta Klienta w Sklepie;

         2). realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

 1. Dane osobowe Klienta są przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, maksymalnie przez 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 2. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji, przenoszenia oraz usunięcia. Klient ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 4. W oparciu o przekazane dane osobowe Klientów nastąpi profilowanie. Administrator na podstawie przetwarzanych danych będzie przedstawiać Klientom oferty dobrane do ich preferencji oraz zainteresowań. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do procesu profilowania.
 5. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

& 12

Polityka cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym Klienta, z którego dokonano połączenia.
 2. Pliki cookies dostarczają danych dotyczących korzystania ze Sklepu, a ich celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowanie do jego potrzeb oraz oczekiwań, a także badanie ruchu Klientów na stronie Sklepu.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą Klienta.
 4. Klient w każdym momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.

& 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi część zawieranej umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji zawartej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze pozasądowej, w sposób polubowny.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu w całości lub w częściach. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianie Regulaminu wszystkich Klientów posiadających Indywidualne konto Klienta, w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przez datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z wersją Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie Sklepu internetowego (Regulamin obowiązuje od dnia 26 października 2022roku ).
Shopping Cart
Scroll to Top
NEWSLETTER

- 15%

Zapisz się i otrzymaj rabat